Vedtægter - Nellemanns-Have.dk

Gå til indhold
VEDTÆGTER FOR NELLEMANNS HAVES VENNER

Foreningen er stiftet d. 19. juni 2006. CVR nr 33909381

§ 1: Foreningens navn, formål og hjemsted.

Stk. 1: Foreningens navn er ”Nellemanns Haves Venner”.

Stk. 2: Foreningens formål er at skaffe midler og folkelig opbakning til at sikre hele havens bevarelse.

Stk. 3: Foreningens hjemsted er Sæby by.


§ 2: Medlemmer.

Stk. 1: Enhver, der har betalt kontingent og dermed tilslutter sig foreningens formål, er medlem af foreningen.

Stk. 2: Et medlem, der ikke respekterer foreningens beslutninger, vedtaget af foreningens generalforsamling, kan ekskluderes af foreningen.

Stk. 3: En eksklusion skal godkendes af næste generalforsamling/ekstra ordinær generalforsamling.


§ 3: Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, senest i marts måned.
Den indvarsles ved offentliggørelse i pressen senest 14 dage før.

Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Indkomne forslag behandles
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt

Stk. 4: Forslag til behandling under dagsordenen, skal skriftligt og med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem, senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.
Hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan afholdes senest 4 uger efter at en sådan begæring er modtaget.

Stk. 6: Alle beslutninger taget på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til en hver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemstal kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk. 7: Ingen kan på generalforsamlingen stemme ved fuldmagt.

Stk. 8: Der føres en protokol over det passerede på generalforsamlingen som underskrives af dirigenten.

§ 4: Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen.
Foreningens regnskab revideres af: 2 revisorer.
Hvert år vælges 1 revisor for 2 år ad gangen.
Hvert år vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 4: Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 5: Der kan meddeles prokura til enkeltpersoner i bestyrelsen.

§ 5: Hæftelse.

Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 6: Regnskab.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: På forlangende af bestyrelsen eller revisorerne, er kassereren pligtig til at redegøre for regnskabet.

Stk. 3: Indkomne midler indsættes i et pengeinstitut efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 4: Kun de af bestyrelsen bemyndigede personer har adgang til foreningens midler eller kan hæve på foreningens konti.

Stk. 5: På den årlige generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk. 6: Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted.

Stk. 7: Regnskab og status skal forsynes med påtegning af foreningens revisor.

Stk. 8: Bestyrelsen bestræber sig på at skaffe fondsmidler og donationer til havens bedste.

§ 7: Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk. 1: Vedtægtsændringer og ændringer til disse, kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger forinden.

Stk. 2: Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4: Såfremt det besluttes at foreningen skal ophøre, skal foreningens midler bruges til almennyttige formål i Sæby, som vedtaget på den afsluttende generalforsamling.

Tilbage til indhold